Fundusze

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. Definicje.

 1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży
 2. Sprzedający - Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „SKAMER – ACM” Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177543, NIP: 8730006433, REGON: 005706590.
 3. Kupujący - składający zamówienie.
 4. Zamówienie - oznacza zamówienie Kupującego na towar. Akceptacja zamówienia przez Sprzedającego, z uwzględnieniem postanowień OWS, skutkuje zawarciem umowy.

II. Warunki zawarcia i realizacji umowy.

 1. Kupujący i Sprzedający mogą być w dalszej części OWS nazywani Stronami.
 2. OWS wiążą Strony jeżeli zostały doręczone. Za doręczenie uważa się dostępność opublikowanych OWS na stronie www.skamer.pl oraz wyciąg z OWS na ofercie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze lub fakturze pro-forma.
 3. OWS wiążą strony tylko w takim zakresie, jaki nie jest odmiennie uregulowany w łączącej strony umowie lub indywidualnym zamówieniu Kupującego. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy lub zamówienia i OWS pierwszeństwo mają postanowienia umowy lub zamówienia.
 4. Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu dokumenty rejestrowe: odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG, zaświadczenia o nr REGON i NIP
 5. Zamówienie może być złożone e-mailem, faxem, pocztą, telefonicznie. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją OWS.
 6. Sprzedaż oraz dostarczenie towaru, w tym warunki i termin dostarczenia oraz warunki płatności następują zgodnie z warunkami oferty lub zaakceptowanymi warunkami zamówienia, o ile nie ustalono indywidualnych warunków sprzedaży.
 7. Zamówienie wymaga akceptacji przez Sprzedającego. Brak zgłoszonych zmian lub uzupełnień uważa się za akceptację realizacji zamówienia Kupującego na warunkach w nim zawartych. W przypadku zmian lub uzupełnień zamówienia, jako wiążące, przyjmuje się warunki zaakceptowane przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający zastrzega prawo wstrzymania się ze sprzedażą lub realizacją dostarczenia towaru stanowiącego przedmiot zamówienia, jeżeli na dzień zamówienia istnieją należności przysługujące Sprzedającemu od Kupującego, niezależnie od podstawy ich powstania, których termin zapłaty minął. Prawo to przysługuje Sprzedającemu do czasu uregulowania należności.
 9. Rozliczenie kwoty wyrażonej w walucie EURO, USD lub innej walucie obcej następuje po kursie sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
 10. Faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.
 11. Towar pozostaje własnością Sprzedającego aż do uiszczenia wszelkich należności.
 12. Niezapłacenie należności w terminie uprawnia Sprzedającego do naliczenia odsetek ustawowych oraz do ewentualnego zbycia wierzytelności.

III. Gwarancja i odpowiedzialność.

 1. Standardowy okres gwarancji na wady fizyczne towaru wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty dostarczenia towaru Kupującemu.
 2. Na podstawie udzielonej gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta, dokumentem gwarancyjnym jest faktura Sprzedającego.
 3. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących wyłącza się jakąkolwiek inną lub dalej idącą niż określono powyżej odpowiedzialność Sprzedającego za wady fizyczne towaru. Sprzedający nie odpowiada za utracone zyski i straty pośrednie Kupującego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań, jeśli niewykonanie lub niewłaściwie wykonanie spowodowane było działaniem siły wyższej. Za „siłę wyższą” uważane będą wszystkie zdarzenia jakich nie da się przewidzieć w chwili złożenia zamówienia lub zawarcia umowy ani im zapobiec i na które żadna ze stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, akty terroru, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych, w tym również danych osobowych, wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Wszelkie spory sądowe wynikłe między Stronami w związku z realizacją zamówień i umów objętych niniejszymi OWS rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „SKAMER-ACM” Sp. z o. o.

O nas

Serdecznie witamy Państwa
na stronie Firmy SKAMER-ACM.

Firma za cel swojego funkcjonowania przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym w sensownym wdrażaniu automatyki w każdej dziedzinie gospodarki.

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl